Inici 
Ara sona...
RÓdio Marina
Sempre al teu costat
 
Escoltar amb Winamp
Escoltar amb Windows Media Player
Escoltar amb Real Player

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS LLOCS WEB
www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat
i www.radiomarina.info

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals d'ús per part dels usuaris que accedeixin al llocs web www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info propietat de Ràdio Marina S.A. (des d'ara el propietari) amb NIF A17063421, amb domicili en C/ Ca la Guidó, 1 C.P.: 17300 a Blanes, Girona. L'accés als llocs web del propietari implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús.

1.- INFORMACIÓ A L'USUARI

Les presents condicions generals d'ús es posen a la disposició de l'usuari en els llocs web del propietari www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info amb caràcter permanent podent tot usuari arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informat de les condicions d'ús del lloc. Així mateix, les presents condicions generals es reiteren cada vegada que un usuari se subscriu en el lloc web a través del formulari que existeix a aquest efecte, participa en un concurs o sol·licita qualsevol tipus d'informació, per a la seva acceptació expressa per part de l’usuari mitjançant un clic de “llegeixo i accepto les condicions”. L'usuari declara ser major d'edat, i haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

2.- OBJECTE DELS LLOCS WEB
www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat
i www.radiomarina.info

Els llocs web del propietari han estat realitzats per posar a la disposició de l'usuari informació relacionada amb l’activitat principal del propietari (radiodifusió) així com crear una comunitat d’usuaris entorn a aquesta activitat. Els llocs web del propietari també ofereixen notícies de caràcter local.

3.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

La utilització dels llocs web del propietari no comporta l'obligatorietat d'inscripció o registre de l'usuari, aquest tan sols haurà de cobrir dades bàsiques en cas de subscriure's o sol·licitar qualsevol tipus d'informació. Les condicions d'accés i ús del lloc web del propietari es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús del lloc web. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual...Expressament i sense caràcter taxatiu el propietari prohibeix els següents:

- realitzar accions que puguin produir en els lloc web o a través dels mateixos per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del propietari o a tercers.

- realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius no sol·licitats (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”). Així mateix queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats amb la finalitat de causar problemes o atacs a la xarxa.
També queda expressament prohibit intentar posar a prova la seguretat dels servidors realitzant qualsevol tipus d'entrada o acció que no resulti estrictament necessària per al gaudi per part de l'usuari. El propietari podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula setena-.

4.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en els llocs web del propietari han estat elaborats i inclosos pel propietari utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que el propietari únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. Determinats continguts també poden ser elaborats pels usuaris, a través de col·laboracions, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament eximit el propietari de tota responsabilitat que es pugui derivar dels mateixos. Alguns continguts poden ser incorporats persones físiques i jurídiques alienes al propietari, bé a través de col·laboracions que s'insereixen directament en els llocs web, bé a través d'enllaços o links, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament eximit el propietari de tota responsabilitat.

A més, a través dels llocs web del propietari es posen a disposició de l'usuari productes i serveis de tercers destinats a ser comercialitzats – bé a través d'enllaços als llocs web d'aquests tercers o bé introduïts directament en el lloc web del propietari- i que estaran subjectes a les condicions generals i particulars de cadascun dels mateixos. El propietari no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferts per tercers aliens i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta o errors en les característiques dels serveis que puguin oferir aquests tercers. El propietari no és part en cap cas en la relació contractual entre l'usuari i el tercer al que pugui sol·licitar-li serveis.

L'usuari que desitgi establir un enllaç o link en el seu lloc web als llocs web del propietari no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions, serveis o productes posats a disposició en els referits llocs web. Concretament l'usuari que introdueixi un enllaç o link es compromet a:

- no destruir, danyar o alterar de qualsevol forma els continguts, serveis o productes posats a la disposició de l'usuari en els llocs web del propietari.

- no declarar que el propietari assumeix la supervisió de l’enllaç o link o dels continguts de la pròpia web de l'usuari que introdueixi un enllaç o link al lloc web del propietari en el seu propi lloc web. El propietari no serà responsable en cap cas dels continguts o serveis de la web de l'usuari on s'inclogui un enllaç o link al lloc web del propietari.

- no incloure en el seu propi lloc web la marca, nom comercial o qualsevol signe distintiu pertanyent al propietari sense la prèvia autorització del propietari.

5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

5.1.- Informació a l'usuari de l'existència d’un fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en els formularis existents en www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info, el propietari compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa, i informa al contractant que les referides dades seran incloses dintre d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l’usuari consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

5.2.- Finalitat de les dades

El propietari recull determinades dades personals que són introduïdes per l’usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contestar a les seves sol·licituds, tals com peticions musicals, suggeriments o queixes. Podeu veure en aquest enllaç el tractament que el propietari dóna a les dades facilitades per l’usuari per participar en concursos a través del telèfon 902, SMS, correu electrònic o qualsevol altre mitjà. El propietari informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a les finalitats anteriorment descrites.

5.3.- Obligatorietat de la introducció de les dades

Per a accedir als llocs web del propietari www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info no és necessari aportar cap dada. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d'informació o realitzar la sol·licitud d'un servei concret sí és necessari que l'usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència serà la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.

5.4.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari que introdueixi les seves dades personals en els formularis d'alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-lo a correu@radiomarina.com , o per correu postal a: Ràdio Marina S.A., C/ Ca la Guidó, 1 codi postal 17300, Blanes (Girona), acompanyant sempre a la sol·licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, el propietari es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

5.5.- Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és Ràdio Marina S.A. amb NIF A17063421 , amb domicili en C/ la Guidó, 1 codi postal 17300 de Blanes, Girona. El propietari ha inscrit degudament els seus fitxers en l'Agència de protecció de dades podent-se consultar els mateixos en http://www.agpd.es.

5.6 Cessió de dades

No existeix cap cessió de dades a tercers. El propietari tan sols utilitza les dades per a les finalitats descrites en la clàusula 5.2 de les condicions generals d'ús i no cedeix dades a cap altra companyia. El propietari informa a l'usuari que mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per a gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l'usuari i el propietari, el desenvolupament del qual, compliment i control implica la comunicació necessària d'aquestes dades.

5.7 Seguretat

El propietari assegura l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això el propietari no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn a les dades personals quan aquestes es derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar-lo o impedir-lo encara adoptant-se les mesures segons l'estat de la tecnologia actual, o bé d'una falta de diligència de l'usuari quant a la guàrdia i custòdia de les seves dades personals.

5.8 Utilització de cookies

El propietari utilitza cookies per a obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús dels llocs web www.radiomarina.com, www.radiomarina.cat i www.radiomarina.info -que sempre es poden consultar i utilitzar de forma anònima- i per a permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza el propietari són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'usuari ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l'usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l'usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable.

En tot cas, si l'usuari desitja que no s'instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-lo sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc web del propietari.

5.9 Veracitat de les dades

L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la rectificació de les mateixes si fos necessari.

5.10 Spamming o enviament de correus no sol·licitats

El propietari és absolutament contrari a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. El propietari únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que hagin introduït les seves dades voluntàriament i, per tant, acceptat les presents condicions generals i la seva política de protecció de dades per a l'enviament d'aquesta informació.

5.11 Concursos

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades personals facilitades per participar en els concursos seran incloses en un fitxer creat sota la responsabilitat de RÀDIO MARINA, S.A. amb la finalitat de gestionar la participació en els mateixos, enviar publicitat, fer venda a distància, enquestes d’opinió i segmentació de mercats. Si no concedeix l’ús de les dades amb la finalitat d’enviar publicitat , fer venda a distància enquestes d’opinió i segmentació pot comunicar-ho per escrit a RÀDIO MARINA S.A. Això implica la renúncia voluntària al premi.

Vostè autoritza a RÀDIO MARINA, S.A. a cedir les seves dades personals a empreses cessionàries per tal de que aquestes puguin autentificar la seva identitat a l’hora de fer efectiu el premi.

Tant mateix, vostè autoritza a RÀDIO MARINA, S.A. a incorporar a la pàgina web www.radiomarina.com la seva imatge i les seves dades personals en cas d’ésser premiat en el concurs.
Aquesta autorització té una validesa de sis mesos des de la celebració del sorteig i per un àmbit territorial mundial, sense limitació geogràfica de cap tipus, atès que la seva imatge pot ser publicada a la pàgina web de RÀDIO MARINA, S.A. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en les termes previstos en la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig, de Protecció Civil al Dret de l’Honor, la Intimitat Personal i familiar i a la Pròpia imatge.
Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, haurà de dirigir-se per escrit: a RÀDIO MARINA, S.A. c/ Ca La Guidó, 1 17300 Blanes, Girona.

6.- RESPONSABILITAT DEL PROPIETARI

6.1.- Errors en les connexions, cas fortuït i força major

El propietari no serà responsable dels errors, retards en l'accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l'empresa. El propietari es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l'usuari per solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible.

Així mateix el propietari no serà responsable de les fallades que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transaccions incompletes de manera que no garanteix que els llocs web estiguin en tot moment operatius quan es degui a qüestions no imputables al propietari o que aquesta no es pugui resoldre amb els mitjans que estan al seu abast.

6.2.- Ús dels llocs web del propietari

El propietari no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de dolenta fe del servei per part de l'usuari.

7.- RESPONSABILITAT DE L'USUARI

Bon ús del servei

L'usuari està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de dolenta fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. El propietari queda facultat per mitjà de les presents condicions generals d'ús, a partir del moment que tingui coneixement fefaent de la realització per part de l'usuari de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa a l'usuari o restringir-li l'accés als llocs web del propietari.

L'usuari serà l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l'usuari davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si escau, pugui assumir el propietari si la reclamació és dirigida contra aquest. Així mateix, el propietari col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita, especialment en l'àmbit de continguts introduïts per l'usuari que puguin vulnerar drets o interessos legítims del propietari o de tercers.

8.- DRETS D'AUTOR I MARCA

Els llocs web del propietari -els continguts propis, la programació i el disseny dels llocs web- es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del propietari. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts introduïts per tercers corresponen a aquests que afirmen ser els autors dels mateixos i cedeixen els drets de reproducció i comunicació al propietari per a difondre'ls a través dels seus llocs web.

9.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al disposat en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de dades de caràcter personal i Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals de Girona, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


10.- VARIS

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Les presents condicions s'exposen únicament en català. El propietari podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part del propietari.


www.radiomarina.com
Agregar a preferits | Fer pàgina d'inici | Privacitat | Avís legal
Ràdio Marina S.A. N.I.F.: A17063421 • Ca la Guidó, 1 C.P.: 17300 Blanes (Girona)
Web optimitzada per a 800x600 pÝxels. Tots els drets reservats © 2008-2009 Ràdio Marina